Czym jest polski Narodowy Program Ekologiczny?
Ciekatowski

Czym jest polski Narodowy Program Ekologiczny?

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest piątą największą gospodarką na świecie, nasuwa się pytanie, czym jest polski narodowy program ekologiczny? Odpowiedź na to pytanie pozwoli Państwu lepiej zrozumieć strategię polskiego rządu w zakresie osiągania wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Abstract

Dotarcie do sedna tak długiego i zagmatwanego rynku żywności ekologicznej w Polsce przyniosłoby korzyści zarówno rolnikom, jak i konsumentom. Rynek ten jest wprawdzie zagłębiem innowacji, ale stawia też wyzwania. Niniejszy artykuł próbuje określić osiągnięcia społeczności rolników ekologicznych w kraju. Przygląda się również technologicznym i społecznym zawiłościom tego biznesu.

Niezbędne dane zostały zebrane z Głównego Urzędu Statystycznego. Powstała w ten sposób praca zatytułowana „Powstanie i rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce” jest zbiorem danych ilościowych i jakościowych dotyczących stanu i rozwoju gospodarstw ekologicznych. W opracowaniu przeanalizowano również osiągnięcia technologiczne gospodarstw ekologicznych, w tym realizację Europejskiego Planu Działania na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego (EAP). W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, skupiając się na najważniejszych innowacjach w branży – informacja ta pochodzi bezpośrednio od autora portalu porady-poloznej.pl.

W pracy dokonano również oceny sukcesów marketingowych kilku największych gospodarstw ekologicznych w Polsce. Opracowanie opiera się na założeniu, że korzyści z rolnictwa ekologicznego pojawią się tylko wtedy, gdy model biznesowy będzie w stanie je wspierać. Należy mieć nadzieję, że opracowanie pomoże w określeniu najskuteczniejszych działań mających na celu wzmocnienie rozwoju branży ekologicznej. W pracy przeanalizowano również rolę, jaką odgrywają rządowe instrumenty finansowe w rozwoju branży rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Cel pracy

Polityka rolna w Polsce przyczyniła się do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jednak rozwój sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce został zahamowany przez brak warunków rynkowych. Utrudniło to gospodarstwom ekologicznym sprzedaż swoich produktów lokalnym konsumentom.

Ponadto rolnicy ekologiczni są narażeni na ryzyko instytucjonalne. Niewystarczające i niestabilne przepisy prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego zwiększają niepewność, z jaką spotykają się rolnicy. Rosnąca obecność na rynku dużych graczy rynkowych może osłabić dochody rolników ekologicznych.

Celem niniejszego opracowania jest zrozumienie czynników wpływających na rozwój sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce. Aby to osiągnąć, w opracowaniu zbadano opinie rolników na temat przeszkód, które uniemożliwiały rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. W opracowaniu dokonano klasyfikacji barier na aspekty instytucjonalne, rynkowe i produkcyjne. Analiza poglądów rolników może pomóc w określeniu instrumentów politycznych, które pozwolą uniknąć dalszego upadku sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce.

Próbę badawczą stanowiła reprezentatywna grupa certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Powstała ona w wyniku analizy danych Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego (GIJHARS) oraz sprawozdań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MASR). Dane były analizowane w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano ocen eksperckich z GIJHARS, a w drugim na podstawie standaryzowanego kwestionariusza ankiety dla polskich rolników ekologicznych.

W badaniu stwierdzono, że głównymi barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce są brak popytu i brak rynków zbytu. Ponadto niska jakość gleb ogranicza możliwości produkcyjne gospodarstw ekologicznych.

Analiza statystyczna

Wykorzystując dane pierwotne z Polskiego FADN oraz dane unijne dotyczące produkcji produktów ekologicznych, autorzy przeprowadzili analizę statystyczną krajowego programu ekologicznego. Porównali wyniki gospodarstw ekologicznych z konwencjonalnymi. Ocenili również, czy gospodarstwa ekologiczne osiągają lepsze wyniki ekonomiczne. Przeprowadzili analizę kanoniczną, która jest badaniem statystycznym wykorzystującym serię obliczeń matematycznych do oszacowania istotności obserwowanych różnic.

Autorzy oceniali między innymi wykrywalność DDT w glebie. Przebadali 142 próbki gleby rolniczej pobrane z gospodarstw ekologicznych w Polsce. Badanie wykazało, że DDT był obecny w ponad 80 procentach próbek. DDT stwierdzono zarówno w uprawach rolnych, jak i ogrodniczych. Średnie stężenie DDT w glebie wynosiło 0,064 mg/kg.

W porównaniu do konwencjonalnych praktyk rolniczych, gospodarstwa ekologiczne osiągają niższe plony. Mają niższą produktywność zwierząt, niższe wyniki produkcyjne i niższe wyniki ekonomiczne. Autorzy zbadali również przestrzenne rozmieszczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Stwierdzili istnienie czterech skupisk. Jednak korelacja pomiędzy zmiennymi społecznymi a zmiennymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego nie była zbyt silna.

Autorzy zastosowali metodę wieloczynnikowej analizy statystycznej, w tym analizę Kruskala-Wallisa z korektą post-hoc. Wykorzystując wyniki analiz, skonstruowali złożone indeksy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Porównali również wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych, zarówno w przypadku obecności, jak i braku dotacji.

Synteza statystyczna

Syntezę statystyczną można zdefiniować jako połączenie różnych źródeł informacji w celu wygenerowania hipotez informacyjnych. W kontekście krajowego programu ekologicznego w Polsce przeprowadzono badania ilościowe, których celem była ocena zależności pomiędzy rozwojem rolnictwa ekologicznego a określonymi uwarunkowaniami. Zastosowaną metodą była wieloczynnikowa analiza statystyczna, w której jako źródło danych wykorzystano korelację kanoniczną.

Oprócz danych ilościowych w pracy wykorzystano również dane jakościowe w celu wygenerowania hipotez informacyjnych. Obejmują one charakter substratów oraz ich liczbę. Informacje te są wykorzystywane do informowania o rozkładach parametrów prior.

W pracy wykorzystano dane pierwotne pochodzące z Statistics Poland, które odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w kraju. W okresie 2014-17 gospodarka Polski radziła sobie bardzo dobrze. Jej realne tempo wzrostu PKB było z reguły wyższe niż 3 procent. Wynikało to głównie ze zwiększenia rządowych wydatków socjalnych, które przyspieszyły wzrost napędzany przez konsumentów. Pomogło to również zrównoważyć nowe podatki od sektorów zdominowanych przez zagranicę, które zwiększyły udział rządu w niektórych firmach. Nowe ograniczenia dla biznesu, które weszły w życie w 2015 r., stłumiły nastroje inwestorów, choć przestrzeganie przepisów podatkowych pomogło to zrównoważyć.

Artykuł wykorzystuje technikę korelacji kanonicznej, aby uzyskać związek pomiędzy rozwojem rolnictwa ekologicznego a wybranymi warunkami. Wykorzystuje również text mining do ilościowego wspomagania syntezy jakościowej. Praca jest krokiem w kierunku poprawy jakości danych. Zawiera również politykę rewizji, która jest ważnym elementem poprawy jakości danych. Polityka rewizji ma na celu dostarczenie jak najbardziej aktualnych informacji.

Indukcja

Uzyskanie indukcji porodu w Polsce zawsze było czymś wielkim, ale nigdy nie było tak wielkim jak dziś. W rzeczywistości, indukcja kobiety w ciąży była przedmiotem gorącej debaty wśród dostawców usług zdrowotnych i ogółu społeczeństwa. Pozostaje pytanie, jakie są najlepsze praktyki w celu zapewnienia bezpiecznej i terminowej indukcji płodu? Dobra wiadomość jest taka, że większość szpitali i klinik jest na bieżąco z najlepszymi praktykami, a niektóre szpitale nawet zaadaptowały standardowe protokoły do swoich własnych protokołów. Niemniej jednak indukcja jest nadal powszechną praktyką, a wskaźnik ten wynosi od 20 do 30 procent wszystkich kobiet w ciąży.