Zalety nawozów organicznych
Najnowsze

Zalety nawozów organicznych

Stosowanie nawozów organicznych jest korzystne na kilka sposobów. Możesz zwiększyć ilość materii organicznej w glebie, poprawić zapach swojego trawnika i ogrodu oraz utrzymać cykl składników odżywczych w glebie. Możesz również sprawić, że gleba będzie napowietrzona, a także poprawić jej teksturę i strukturę.

Poprawa zawartości materii organicznej w glebie

Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie za pomocą nawozów organicznych może poprawić zdrowie gleby i długoterminową produktywność gospodarstwa. Może również pomóc w zmniejszeniu erozji gleby. Ponadto pomaga roślinom radzić sobie z deficytem wody.

Nawozy organiczne obejmują obornik zwierzęcy i pozostałości roślinne. Wiele z tych nawozów można przygotować w gospodarstwie.

Korzyści ze stosowania nawozów organicznych obejmują: zwiększenie wydajności, zmniejszenie zużycia nawozów chemicznych, poprawę dostępności składników odżywczych, poprawę struktury i przepuszczalności gleby oraz poprawę jej napowietrzenia – ten cytat pochodzi bezpośrednio z serwisu skarbpolany.pl.

Gleby z odpowiednią materią organiczną stanowią dobre siedlisko dla mikrobów, które są głównymi nośnikami składników odżywczych w glebie. Rośliny wykorzystują te składniki odżywcze, aby dostarczyć energii i stymulować mineralizację.

W badaniu przeprowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oszacowano, że światowe zużycie nawozów będzie rosło o 1,6 procent rocznie od 2015 do 2019 roku. Podczas gdy nawozy chemiczne mogą prowadzić do degradacji gleby, nawozy organiczne pomagają poprawić zdrowie gleby i zmniejszyć ilość szkodliwych środków chemicznych.

W tym samym badaniu stwierdzono, że nawozy organiczne zwiększyły zawartość materii organicznej w glebie, ale nie zwiększyły pH. Zwiększenie zawartości materii organicznej w wierzchniej warstwie gleby może również zwiększyć dostępność wody o 0,2-0,3 cala.

Materia organiczna jest również podstawą tworzenia się agregatów glebowych. Agregaty są stabilne, więc zmniejszają ryzyko kruszenia się powierzchni. Ponadto zwiększają infiltrację wody i aktywność mikroorganizmów glebowych.

Oprócz korzyści wynikających ze stosowania nawozów organicznych, istnieją inne praktyki zarządzania, które można wdrożyć w celu zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie. Na przykład, sadzenie szybko rosnących roślin może pomóc w poprawie żyzności gleby. Również minimalna uprawa roli może zapobiec erozji.

Nawozy organiczne można zakupić w lokalnej firmie zaopatrującej gospodarstwa rolne. Powinny być one zarządzane naukowo, aby uniknąć negatywnych skutków dla środowiska i Twojego gospodarstwa.

Poprawa struktury, tekstury i napowietrzenia gleby

Dodawanie nawozów organicznych do gleby jest korzystnym sposobem na poprawę jej struktury, tekstury i napowietrzenia. Zdrowa gleba ma wysoką zdolność zatrzymywania wody i pozwala roślinom rozkwitać. Poza tym, dodawanie nawozów organicznych zmniejsza również emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa i dostosowuje glebę do obecnych zmian klimatycznych.

Nawozy organiczne poprawiają strukturę gleby poprzez wiązanie ze sobą jej cząstek. Zwiększają również napowietrzenie, penetrację korzeni i zdolność do zatrzymywania wody. Przyczyniają się do zwiększenia aktywności mikroorganizmów, co z kolei poprawia wskaźniki mineralizacji składników odżywczych. Zwiększają również zdolność wymiany kationów, czyli zdolność gleby do zatrzymywania i uwalniania kationów.

Gleba, która jest pozbawiona składników odżywczych, będzie często pękać latem. Dodanie do gleby nawozów organicznych pomaga zapobiec temu zjawisku. Dodanie materiałów organicznych do gleby poprawia napowietrzenie, drenaż i zdolność do zatrzymywania wody w przypadku gleb gliniastych.

Dodatek nawozów organicznych zwiększa również zdolność wymiany kationów w glebie. Gleba zatrzymuje składniki odżywcze i powoli uwalnia je w czasie. Gdy gleby mają wysoką zawartość OM, są odporne na zagęszczanie. W ten sposób powstaje granulowana gleba i zapewnia korzystne środowisko dla wzrostu korzeni.

Stosowanie nawozów organicznych może być również wykorzystane do przystosowania gleby do warunków suszy. Jest to szczególnie ważne na terenach zagrożonych suszą. Ponadto nawozy te mogą również zwiększyć plony roślin uprawnych.

Nawozy organiczne są zazwyczaj stosowane w dużych ilościach w celu zaspokojenia zapotrzebowania na składniki odżywcze. Jeśli nawozy te są dostępne lokalnie, są one bardziej przyjazne dla środowiska. Poza tym są one bardziej przystępne cenowo.

Dodawanie nawozów organicznych do gleby jest opłacalnym sposobem na poprawę jej właściwości fizycznych. Nawozy organiczne są dostępne w kilku formach, takich jak mączka z krwi, łupiny strąków kakaowych, makuch z ziaren palmowych, obornik drobiowy i pozostałości roślinne. Można je kupić w lokalnych sklepach z artykułami dla domu i ogrodu oraz w szkółkach roślin.

Utrzymanie cyklu składników odżywczych w glebie

Dostarczenie dobrze zbilansowanych nawozów organicznych może poprawić zdrowie murawy i sprawić, że trawnik będzie wyglądał wspaniale. Optymalna formuła nawozu dla Twojej gleby zależy od wielu czynników. Ważna jest struktura gleby, poziom wilgotności i dostępność składników odżywczych. Ważne jest również uwzględnienie wpływu stosowania obornika na biologię gleby.

Najlepszy nawóz dla Twojej gleby to taki, który wytwarza rozpuszczalne w wodzie jony składników odżywczych, które Twoje rośliny mogą wchłonąć. Dzieje się tak dlatego, że korzenie roślin mogą łatwo transportować składniki odżywcze z gleby do powietrza. Jony rozpuszczalne w wodzie są uzupełniane w glebie poprzez adsorpcję chemiczną, utlenianie i wietrzenie.

Istnieją dwa główne rodzaje materii organicznej. Pierwszy typ to mieszanina żywych organizmów. Należą do nich mikroorganizmy, bakterie, grzyby, nicienie i dżdżownice. Drugi typ to materia organiczna, która uległa rozkładowi. Do tego typu należą pozostałości roślinne. Są one powszechnie złożone z węgla organicznego, który stanowi substrat dla heterotroficznych mikroorganizmów.

Stosunek C:N pozostałości organicznej jest kluczowym wyznacznikiem mineralizacji azotu. Pozostałości organiczne o stosunku C:N wynoszącym około 20 są stosunkowo wzbogacone w azot całkowity. Na polach, gdzie w sezonie wegetacyjnym dominuje utlenianie amoniaku, mineralizacja azotu jest procesem szybkim. NH4+ uwolniony z mineralizacji azotu zostanie przekształcony w NO3- w ciągu dni do tygodni.

Woda porowa gleby zawiera kilka rozpuszczalnych w wodzie składników odżywczych. Korzenie roślin pobierają te składniki odżywcze z wody porowej przez włośniki. Te składniki odżywcze mogą być tracone w procesie wymywania. Opady chemiczne mogą również usunąć z wody porowej dostępne dla roślin składniki odżywcze.

Materia organiczna gleby zawiera również mikro- i makroskładniki odżywcze, których potrzebuje roślina. Niektóre z nich są łatwo dostępne dla rośliny, podczas gdy inne są magazynowane w glebie. Jest to tak zwana wymiana kationowa.

Skażenie chemiczne z nawozów organicznych

Wśród innych skutków, skażenie chemiczne z nawozów organicznych wpływa na zbiorniki wodne, owady wodne i ludzi. Nawozy chemiczne są stosowane w celu zwiększenia wydajności upraw, jak również w celu zapobiegania niedoborom żywności na świecie. Nawozy chemiczne zawierają fosforany, azot i azotany.

Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych może uszczuplić materię organiczną gleby i przyczynić się do jej degradacji. Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych może zubażać pożyteczne mikroorganizmy, a także powodować zakwaszenie i eutrofizację gleby.

Ponadto nawozy chemiczne przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy i niszczenia warstwy ozonowej. Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych została ustanowiona w 2001 roku, a Konwencja Rotterdamska weszła w życie w 2004 roku.

Konwencja Sztokholmska ma na celu rozwiązanie globalnego problemu trwałych zanieczyszczeń organicznych. Ma ona na celu zapobieganie zanieczyszczeniu zbiorników wodnych poprzez kontrolę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych.

Wiele badań wykazało, że substancje chemiczne w zbiornikach wodnych mogą być zakaźne dla owadów wodnych. Owady te są głównym pożywieniem dla żab i ryb. Ponadto owady te mogą przenosić substancje chemiczne na ludzi i inne organizmy.

W Chinach stosowanie nawozów chemicznych znacznie wzrosło od końca lat siedemdziesiątych. Wzrost stosowania nawozów chemicznych doprowadził do zubożenia materii organicznej gleby, co skutkuje zagęszczeniem gleby i nadmiernym wypłukiwaniem azotu. Ponadto nadmierne stosowanie nawozów chemicznych prowadzi do wypalenia nawozów i oparzeń liści.

Ponadto nadmierne stosowanie nawozów doprowadziło do zubożenia składników mineralnych, co skutkuje niską jakością żywności. Ponadto nawozy chemiczne nie zapewniają roślinom wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie silnych łodyg, korzeni i pożywnych owoców.

Różne nawozy azotowe są związane z kwaśnymi deszczami. Ponadto, różne nawozy azotowe są również związane z eutrofizacją. Eutrofizacja prowadzi do obfitego zakwitu glonów w zbiornikach wodnych. Ponadto azotany mogą gromadzić się w wodach gruntowych przez dziesiątki lat. Zatrucie azotanami może wystąpić u zwierząt.