Ekologiczna biomasa i pelety - zalety
Ciekatowski

Ekologiczna biomasa i pelety – zalety

Niezależnie od tego, czy szukasz nowego źródła energii, czy po prostu chcesz być bardziej przyjazny dla środowiska, ekologiczna biomasa i pelety mają kilka zalet.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest wynikiem naszej wspólnej inicjatywy z finansiak.pl

Trzebież leśna w celu pozyskania biomasy może poprawić sekwestrację węgla w dojrzewających drzewach

Wśród wielu sposobów poprawy sekwestracji węgla w dojrzewających drzewach, trzebież leśna w celu pozyskania biomasy może odgrywać znaczącą rolę. W rzeczywistości trzebież jest podstawową techniką naturalnej gospodarki leśnej. Może ona dostosować strukturę drzewostanu, zmniejszyć konkurencję o przestrzeń wzrostu i zwiększyć ogólny wzrost pozostałych drzew. Ponadto, ma potencjał do zwiększenia różnorodności gatunków w lesie.

W celu zbadania wpływu trzebieży na zawartość węgla w drzewach, przeprowadzono eksperyment w Greater Khingan Range w północno-wschodnich Chinach. W badaniu skupiono się na zawartości węgla w modrzewiu i brzozie.

Oceniono względną zawartość węgla w pniu, gałęziach i korze drzewa. Najwyższą względną zawartość węgla stwierdzono u modrzewia, brzozy i brzozy białej. Nie dotyczyło to jednak grupy kontrolnej.

Chociaż trzebież nie miała istotnego wpływu na całkowitą zawartość węgla w drzewie, to miała istotny wpływ na względną zawartość węgla w jego liściu. Względna zawartość węgla w liściu wzrosła zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie trzebieży, ale różnice nie były wyraźne.

Przeprowadzono bardziej złożoną analizę względnej zawartości węgla w liściu, pniu i korze i stwierdzono, że liść miał najwyższą względną zawartość węgla. Łodyga i kora miały najmniejszą zawartość węgla względnego, a tendencja ta uległa odwróceniu przy porównaniu grup kontrolnych i przerzedzonych.

Ponadto względna zawartość węgla w korze drzewa nie uległa zmianie. Zmienił się natomiast względny rozkład biomasy drzewa. Jest to najważniejszy organ drzewa, ponieważ to on dostarcza największą ilość węgla dla drzewa.

Współczynnik skośności rozkładu DBH drzewa wynosił 49,9% dla grupy kontrolnej i był wyższy dla grupy trzebieży. Wskazuje to na większe uporządkowanie średnicy. Względny rozkład biomasy drzewa również skorzystał na trzebieży.

Jednak najważniejszą różnicę stwierdzono we względnej zawartości węgla w liściach modrzewia, brzozy i drzewa. Podczas gdy względna zawartość węgla w modrzewiu, brzozie i brzozie białej była podobna, względna zawartość węgla w liściu brzozy i pniu brzozy wykazywała wyraźną tendencję wzrostową.

Przemysł pelet drzewnych grozi zanieczyszczeniem powietrza i hałasem tym, którzy już są nim przeciążeni

Pomimo twierdzeń o zielonej energii, przemysł pelet drzewnych jest rosnącym źródłem zanieczyszczeń w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Każdego roku emitują tysiące ton pyłu zawieszonego, tlenków azotu, tlenku węgla i lotnych związków organicznych. Zanieczyszczenia te są związane ze zmianami klimatycznymi.

Emisje te są również związane z wylesianiem. Stany Zjednoczone straciły ponad 1 milion akrów lasów z powodu produkcji biomasy na pelety. Lasy te są zazwyczaj własnością prywatną rodzin lub osób prywatnych. Przemysł pelet drzewnych pobiera drewno z tych lasów i wykorzystuje je do produkcji pelet, które są eksportowane do Europy.

Pelety te są wykorzystywane do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla milionów ludzi w Europie. Ale te zakłady są również źródłem zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Co więcej, wiele zakładów produkujących pelety znajduje się w pobliżu społeczności upośledzonych ekonomicznie. Społeczności te są już obciążone zanieczyszczeniami z innych źródeł, takich jak składowiska odpadów popiołu węglowego i spalarnie ściółki drobiowej.

Przemysł pelet drzewnych jest również silnie subsydiowany przez UE. W rezultacie przemysł peletowy coraz częściej wykorzystuje obszary, które potrzebują miejsc pracy. Te społeczności są często społecznościami o niskich dochodach BIPOC, z wysokimi wskaźnikami chorób układu oddechowego i ubóstwa. Ponadto, wiele z tych społeczności jest wyznaczonych przez sprawiedliwość środowiskową.

Południowe Centrum Prawa Ochrony Środowiska śledziło przemysł peletowy. W rezultacie stwierdziło, że co najmniej jedna trzecia zakładów produkujących pelety drzewne w USA zanieczyszczała środowisko w 2017 roku. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Environmental Integrity Project wykazało, że co najmniej siedem zakładów produkujących pelety drzewne na południowym wschodzie zanieczyszczało środowisko w 2017 roku.

Podczas gdy przemysł peletowy jest rozwijającą się branżą, został zakwestionowany. Niektórzy przeciwnicy pelletu zmusili firmy do zainstalowania kontroli zanieczyszczeń. Inne społeczności walczą z przemysłem na poziomie lokalnym. Niektórzy podejmują bezpośrednie działania w celu powstrzymania budowy nowych zakładów produkujących pelety drzewne.

Pelety drzewne są produkowane w Stanach Zjednoczonych i eksportowane do Unii Europejskiej. Przemysł peletowy twierdzi również, że przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych. Jednak przemysł ten nie jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i nie jest jasne, w jaki sposób USA i UE rozliczają się z emisji dwutlenku węgla.

Transatlantycki handel peletami drzewnymi korzysta z ram telesprzętu

W kilku opracowaniach zbadano środowiskowe i społeczno-gospodarcze skutki transatlantyckiego handlu peletami drzewnymi. Badania te zazwyczaj koncentrowały się na analizie cyklu życia emisji gazów cieplarnianych (GHG). Jednak ramy telesprzężenia oferują bardziej wszechstronne podejście, które obejmuje zarówno systemy ludzkie, jak i naturalne na dużych odległościach. Ramy te zapewniają zintegrowaną analizę różnych elementów transatlantyckiego handlu pelletami drzewnymi, umożliwiając dokładniejszą charakterystykę skutków społecznych i ekologicznych.

Ramy telesprzężenia obejmują trzy powiązane ze sobą komponenty, które ułatwiają charakterystykę środowiskowych i społeczno-ekonomicznych skutków handlu transatlantyckiego: system wysyłający, system odbierający i agentów. System wysyłający obejmuje właścicieli tartaków, właścicieli kłód i innych dostawców drewna. System odbiorczy obejmuje elektrownie, systemy transportowe i inne agencje. Agenci działają jako interesariusze i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących dostaw biomasy.

W ostatnich latach Stany Zjednoczone stały się największym na świecie eksporterem peletów drzewnych. Od 2008 roku ważnym importerem jest Holandia. Po tym, jak Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej (UE), Wielka Brytania nadal importuje amerykańskie pellety. Te pelety drzewne są obecnie wykorzystywane jako paliwo dla europejskich instalacji biopaliw.

Stany Zjednoczone mają umiarkowany klimat, który sprzyja obfitości lasów. Pomimo tego faktu, pojawiły się obawy dotyczące długoterminowych skutków zwiększonego eksportu biomasy. Obawy te obejmują utratę lasów liściastych, które zostały negatywnie dotknięte przez handel peletami drzewnymi. Obawy te zostały wyrażone przez grupy ekologiczne po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

Transatlantycki handel pelletami drzewnymi ma pozytywne skutki dla środowiska, ale istnieją również negatywne skutki społeczno-ekonomiczne. Na przykład na cenę pelletu drzewnego mogą wpływać zakłócenia w łańcuchu dostaw lub kursy walut. Nie jest jeszcze jasne, czy ramy telesprzężenia mogą wyjaśnić te efekty. Ramy te mogą jednak uzupełnić badania nad wieloma innymi złożonymi problemami. Ostatecznie potrzebna jest kompleksowa perspektywa, aby wspierać politykę opartą na dowodach i plany monitorowania.

Ramy telesprzężenia są idealnym sposobem na zbadanie trwałości transatlantyckiego handlu pelletami drzewnymi. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby określić dokładny wpływ handlu na usługi ekosystemów i czynniki społeczno-gospodarcze.

Właściciele kłód i tartaków są głównymi podmiotami w systemie wysyłkowym SE US

Położone w pobliżu Oceanu Atlantyckiego południowo-wschodnie Stany Zjednoczone są domem dla największej ilości drewna z kłód na świecie. W rzeczywistości, wycinka drzew na południowym wschodzie reprezentuje ponad czterokrotnie wyższy wskaźnik niż w dorzeczu Amazonki. W związku z tym region ten znany jest jako „woodbasket” i zawiera 40% wszystkich terenów leśnych w Stanach Zjednoczonych. Większość lasów w SE US jest własnością prywatną i jest zarządzana w celu wielokrotnego wykorzystania.

W ostatnich latach duzi inwestorzy instytucjonalni zakupili duże obszary leśne w celach inwestycyjnych. Bloki te są następnie sprzedawane funduszom powierniczym inwestującym w nieruchomości gruntowe oraz firmom zarządzającym inwestycjami w grunty drzewne. W rezultacie sprzedaż tych aktywów wpłynęła na rynek produktów z drewna w południowo-wschodniej części kraju. Tradycyjny przemysł produktów leśnych został również zachęcony do sprzedaży dużych aktywów w postaci gruntów leśnych poprzez zachęty podatkowe.

W SE USA zasoby leśne są pozyskiwane od wieków. Jednak nienasycony popyt na produkty drewniane dla konsumentów doprowadził do wylesienia. W rezultacie, lasy w USA są narażone na częste zakłócenia, takie jak huragany, susze i epidemie owadów. Cierpią również z powodu złych warunków glebowych, intruzji słonej wody i zmian w zarządzaniu gruntami.

SE USA jest najbardziej wyrąbanym regionem na świecie, a pozyskiwanie drewna na południowym wschodzie jest odpowiedzialne za 63% całego pozyskania drewna od 1996 roku. W 2016 r. pozyskanie z federalnych terenów leśnych stanowiło zaledwie jeden procent wszystkich usunięć. Jednak pomimo braku własności federalnej, tradycyjny przemysł produktów leśnych sprzedał duże aktywa drzewne funduszom powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości leśne.

Wielkoskalowa produkcja peletów drzewnych to nowy biznes, który nabiera rozpędu. Oprócz konkurencyjnych cenowo surowców, lasy południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych znajdują się również w pobliżu Oceanu Atlantyckiego, co doprowadziło do taniego handlu peletami drzewnymi. Region ten jest również punktem zapalnym bioróżnorodności. Posiada unikalne gatunki roślin i wysokie wskaźniki utraty siedlisk.

SE USA wysyła ekologiczną biomasę i pelety na rynek europejski przez sześć portów na wybrzeżu Atlantyku i Zatoki Perskiej w Alabamie, Florydzie, Georgii, Luizjanie i Teksasie. Oczekuje się, że w najbliższym czasie UE ogłosi nowe regulacje dotyczące pozyskiwania pelet drzewnych.